• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/sakaryaaramakurtarmaekibi?mibextid=ZbWKwL
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905326276713
  • https://twitter.com/SakaryaEkibi
  • https://www.instagram.com/sakaryaaramakurtarmaekibi/
  • https://www.youtube.com/channel/UC92WHvOxNXhiemfKUaAhhFQ

Disiplin

Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Disiplin Yönetmeliği

Madde 1 – AMAÇ

Bu yönetmelik, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği Disiplin Kurulu çalışma ilke ve esaslarını düzenler.

Derneğin misyonu, vizyonu ve etik kuralları vardır. Disiplin yönetmeliği, bu vizyon, misyon ve etik kuralları korumak, derneğin iç huzurunu sağlamak, disipline etmek, Yönetim Kurulu ve birimler tarafından alınan kararların düzgün yürütülmesini ve işleyişini sağlamak, işlenen suçları cezalandırmak amacı ile hazırlanmıştır.

Bu yönetmelikte adı geçen;

Kurul: Disiplin Kurulunu,

Dernek: Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneğini,

Üye: Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneğin Asil üyelerini ve gönüllü üyelerini ifade eder.

Madde 2 – KAPSAM

Dernek Disiplin Yönetmeliği, SAKE üyeleri tarafından işlenebilecek, disiplin suçu olarak kabul edilen eylemleri kapsar.

Disiplin Yönetmeliği dernek üyelerinin tümünü kapsar.

Disiplin Yönetmeliği, asil üyeleri bağladığı ölçüde, henüz asil üyeliğe geçmemiş ancak kendi isteği ve insiyatifi ile gönüllü müracaat formunu doldurmuş, dernek faaliyetlerine aktif olarak katılan gönüllü üyeleri de aynı ölçüde bağlamaktadır.

Gönüllü formunu dolduran her aday (gönüllü) bu Disiplin Yönetmeliğini kabul etmiş sayılacaktır.

Madde 3 - KURULUN OLUŞUMU

Disiplin Kurulu 3 asil, 1 yedek üyeden teşkil eder.

Bu üyeler Yönetim Kurulu tarafından atanır yada görevden alınır, kurul üyelerinden birinin istifa etmesi yada eksilmesi halinde yerine Yönetim Kurulu tarafından yenisi atanır.

Kararlar oy birliği veya oy çokluğu ile alınır.

Kurul asil üyelerinden birinin eksilmesi halinde, yedek üye onun yerini alır ve oy kullanabilir.

Kurul, Yönetim Kurulu tarafından ve/veya Disiplin Kurulu üyelerinin 2/3 imzasıyla toplantıya çağrılır.

Kurul, kendi içinde ve/veya Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir başkan tarafından yönetilir.

Başkan toplantıyı idare eder ve Yönetim Kurulu ile teması sağlar.
Kurul üyelerinden herhangi biri hakkında disiplin soruşturması açılması Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.

Bu durumda Yönetim Kurulu, soruşturma açılan üyeyi, soruşturma tamamlanana kadar görevinden alır, yerine bir başka üye atar.

Soruşturma sonunda üye hakkındaki karara göre yeniden görevine iade eder veya azleder.

Herhangi bir disiplin cezası almış üye Disiplin Kurulunda görevlendirilemez.

Madde 4 – YETKİ

Kurul, Yönetim Kurulu kararı ile yâda bir üyenin yazılı şikâyeti üzerine, bu yönetmelik maddelerini, dernek tüzüğünü, Dernekler Kanununu, Türk Medeni Kanununu esas alarak disiplin soruşturmasını yürütür.

Kurul soruşturmasını tamamladıktan sonra, görüşlerini ve kararlarını Yönetim Kurulunun onayına sunar. Yönetim Kurulu verilen kararı ve kurulun görüşlerini onaylamak, değiştirmek ve/veya reddetmek hakkına sahiptir.

Madde 5 - ÇALIŞMA BİÇİMİ

Kurul, Yönetim Kurulu kararı tarafından göreve çağrılır.

Disiplin soruşturması açılması için yazılan dilekçe, Yönetim Kurulu Başkanlığına sunulur, Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Disiplin Kurulunu göreve çağırır.

Tüm soruşturma boyunca yapılacak olan yazışmaların tümü “GİZLİ” ibaresiyle yapılır.

Bildirimde bulunan üye/üyeler ile suçladığı üye/üyelerin kimlikleri saklı tutulur.

Hakkında soruşturma açılmış üye, yöneltilen suç ile ilgili karar kesinleşene kadar, Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olmaktan ötürü suçlanamaz ve üyeliği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz.

Kurul üyenin lehinde ve aleyhindeki bütün kanıtları toplamak ile yükümlüdür, bu sebep ile ilgili tüm kişilerin veya kuruluşların bilgilerine başvurabilir.

Resmi makamlardan belgeler isteyebilir.

Tanıkların sözlü anlatımlarına, bu anlatımları yazıya dönüştürmek ve imza almak koşulu ile başvurabilir.

Madde 6 - SORUŞTURMAYA BAŞLANMASI VE ZAMAN AŞIMI

Yazılı bildirimin Yönetim Kuruluna gelmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde Disiplin Kuruluna bildirimi iletir.

Disiplin Kurulu, bildirimi almasından itibaren 7 (yedi) gün içinde soruşturmaya başlamak zorundadır.

Madde 7 – BİLDİRİM

Bildirim, üyenin Yönetim Kuruluna başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu üyeyi yazılı olarak belirtip, iddialarını varsa delilleri ile birlikte (yazılı, görsel, vs) açıklaması ile yapmış olur.

Yazılı bildirimde; bildirimi yapan üyenin açık kimliği, üye numarası, bildirimin konusu, olaylar ve bildirim gününün belirtilmesi zorunludur.

Bildirimde bulunan üyenin kimlik bilgileri, açık ve ulaşılabilir adresi ile imzası bulunmayan istekler işleme konulmaz.

Ayrıca e-mail ve/veya fax ile yapılan bildirimler de işleme konulmaz.

Yönetim Kurulu bildirim olmasa bile, dernek ONUR ve İTİBARININ korunması adına, derneği zarara uğratıcı beyan, bildirim ve davranışlarda bulunan üyeleri hakkında soruşturma açılmasını isteyebilir.

Madde 8- SORUŞTURMA

Disiplin Kurulu göreve çağrıldıktan itibaren 7 (yedi) gün içinde soruşturmaya başlamak zorundadır.

Hakkında soruşturma başlatılması uygun görülen kişiye bildirim konusu açık ve anlaşılır bir biçimde yazılı ve “GİZLİ” olarak 7 (yedi) gün içinde bildirilir.

Tebliğ tarihinden itibaren başlayarak 15 (onbeş) gün içinde ilgilinin savunması, varsa kanıtları ile birlikte yazılı olarak bildirmesini ister.

İlgili üye haklı gerekçeler göstererek 15 (onbeş) günü geçmemek üzere savunma için ek süre talep edebilir.

Bu süreler içerisinde savunmasını vermeyen üye, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Gerekli görülen durumlarda suçlanan üyenin sözlü anlatımlarına da başvurulabilir.

15 (onbeş) günlük sürenin sonunda kurul, en geç 10 (on) gün içerisinde bir karara varıp, bu kararını Yönetim Kuruluna bildirir.

Yönetim Kurulu, bildirimde bulunan ve suçlanan üye/üyelere soruşturma sonucunu, “GİZLİ” ve yazılı olarak bildirir.

Varsa cezanın uygulanması Yönetim Kurulu yetkisindedir.

Madde 9 - DİSİPLİN CEZALARI

Yazılı Uyarı Cezası; İlgili dernek üyelerinin iyi niyetinden kuşku duyulmadığı hallerde derneğin diğer üyeleri, üçüncü kişi ve kurumlar ve dernek birimleri ile daha düzenli ve uyumlu bir tutum içinde olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

Para Cezası; Üyenin ailesi veya konukları da dâhil olmak üzere, dernek taşınır ve/veya taşınmaz mallarına verilecek maddi zararlardan üye sorumludur.

Söz konusu üye bu zararları karşılamakla yükümlü olduğu gibi bu zararlardan doğacak dernek gelir kayıplarını da ödemek ile yükümlüdür.

Uygulanacak para cezasının tutarı, doğurduğu sonuçlara göre belirlenir.

Uzaklaştırma Cezası; Dernek organlarına seçilmiş üyeler tarafından veya yasa ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmeyenlere 1 (bir) aydan 6 (altı) aya kadar verilir.

İhraç Cezası; Genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş kişiler ile dernek topluluğuna zarar verenler ve dernek topluluğuna kazanılamayacağına kanaat getirilen üyelere verilir.

Dernek organlarına seçilmiş üyeler tarafından veya yasa ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmemek, disiplin cezaları hükümleri içerisindeki etik kurallara uymamak konularında ısrarcı davranılması ihraç nedenidir.

Madde 10 - CEZALARDA UYUM

Nitelikleri itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara, benzer disiplin cezaları uygulanır.

Disiplin cezalarının verilmesinde Disiplin Kurulu takdir hakkını kullanır ancak bu durumu gerekçelerinde belirtir.

Madde 11 - SUÇ DUYURUSU VE DUYURULAR

Bu yönetmelikte öngörülen suçlar ayrıca Türk Ceza Kanunu’na göre bir suç niteliği taşıyorsa, Yönetim Kurulu tarafından Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulması zorunludur.

Disiplin Kurulu kesinleşen kararı ve gerekçesini, gereğinin yapılması için Yönetim Kuruluna bildirir.

Hakkında suçu sabit görülen üyelerin, Yönetim Kurulunca verilen ceza kararlarını, aynı amaç doğrultusunda çalışan diğer derneklere bildirme veya bildirmeme inisiyatifi yönetim Kurulundadır.

Madde 12 - DİSİPLİN KURULU KARARLARINA İTİRAZ

Hakkında cezai işlem yapılan üye bu karara itirazını, tebligat tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı bir dilekçe ile yapabilir.

Yönetim Kurulu itirazı ilk olağan toplantısında gündeme alır.

İtiraza cevap 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili üyeye yazılı olarak tebliğ edilir.

Madde 13 – GİDERLER

Disiplin Kurulu ile ilgili giderler, Yönetim Kurulu kararı ile dernek bütçesinden karşılanır.

Madde 14 - BİLDİRİMLER

Tüm bildirimler tebligat yasası hükümlerine göre yapılır.

Madde 15 - DİSİPLİN CEZASI GEREKTİREN HÜKÜMLER

SAKE’yi temsil ederken ve/veya SAKE’nin kurumsal kimliğini temsil eden nesneleri taşırken ve/veya kullanırken, SAKE’ye zarar verecek, prestijini sarsacak hareketlerde bulunmak.

SAKE’ye ait mal, malzeme ve araçları özel işlerinde kullanmak ve/veya kullandırmak, korumamak, kaybetmek, bunlara zarar vermek, zamanında iade etmemek.

SAKE’ye ait mal, malzeme, evrak ve araçları sorumlusunun izni olmadan almak, kullanmak, yerini değiştirmek, depolama düzenini bozmak, dernek dışına çıkartmak, üçüncü şahıslara göstermek ve/veya vermek.

Bilerek ve isteyerek, SAKE adını ve SAKE kurumsal kimliğini temsil eden nesneleri (giysi, kartvizit, kimlik, amblem, araç, vb) kullanmak suretiyle maddi ve/veya manevi çıkar elde etmek.

SAKE ile ilgili herhangi bir konu veya üye hakkında, dernek içinde ve/veya dışında, üçüncü şahıslara ve/veya kamuoyuna karşı prestijini zedeleyecek konuşmalar yapmak, asılsız, haksız, gerçeklerle bağdaşmayacak eleştirilerde bulunmak, SAKE’ye zarar vermek.

Yetkisi ve görevi olmadığı halde, Yönetim Kurulunun izni olmadan, kişi, kurum ve kuruluşlarla, SAKE adına görüşmeler yapmak, taleplerde bulunmak, bağlayıcı sözler vermek, vb davranışlarda bulunmak.

Yönetim Kurulu bilgisi ve izni olmadan, basın kuruluşları ile görüşmek, SAKE adına açıklamalarda bulunmak, demeç vermek, yorum yapmak.

Yönetim Kurulu bilgisi ve izni olmadan, aynı amaçla çalışan diğer dernekler ile görüşmek, SAKE adına açıklamalarda bulunmak, yorum yapmak.

İyi niyet kavramıyla bağdaşmayacak şekilde eylemlerde bulunmak, genel ahlak ve terbiye kurallarına uymamak.

Bir başka üye hakkında, mesnetsiz, ispatsız, rencide edici, karalayıcı, küçük düşürücü konuşmalar yapmak, suçlamak, iftira atmak, sataşmak, taciz ve/veya tehdit etmek, yalan söyleyerek zor durumda bırakmak.

Dernek içinde ve/veya dernek ile ilgili bir ortamda, siyasi, ahlaki, vicdani hayat görüşünü, üyeleri rahatsız edecek ve derneğe zarar verecek şekilde açıklamak, empoze etmeye çalışmak, vb hareketlerde bulunmak.

Diğer üyeleri ve üçüncü şahısları rahatsız edecek şekilde alkol almak ve/veya alkollü dolaşmak, tıbbi zorunluluk harici uyuşturucu ve keyif verici gibi maddeler kullanmak.

Üzerine aldığı yetki ve sorumlulukları aşmak, ihlal etmek, kötüye kullanmak, suistimal etmek, baskı ve iltimas aracı olarak kullanmak.

Üzerine aldığı görevleri, mazereti olmaksızın geciktirmek, yavaşlatmak, işlerin yapılmasını engellemek.

Yönetim Kurulunca alınmış kararlara, belirlenmiş kurallara ve işleyişlere uymamak, karşı gelmek, değiştirmeye çalışmak.

Bir üye ve/veya gönüllü üyenin, dernek içinde çalışmasını, görev ve sorumluluk almasını, geçerli bir nedeni olmadan engellemek ve/veya engellemeye çalışmak.

Şikâyet hakkını suistimal etmek, kötüye kullanmak, bu hakkı diğer üyeler üzerinde küçük düşürücü ve baskı aracı olarak kullanmak.

SAKE ile ilgili herhangi bir konuda açıklanamayan, tanımlanamayan gizli toplantılar düzenlemek, gruplaşma ve hizipleşmelere neden olmak.

SAKE içerisinde şahsi kin ve kızgınlıkları ön plana çıkartmak, bu durumu SAKE işlerine karıştırarak derneğe zarar vermek.

Disiplin Kurulu soruşturmalarında, kurulu oyalamak, yalan beyanda bulunmak.

Derneğin şu an yürürlükte olan ve/veya daha sonra yürürlüğe girecek olan yönetmelik ve genelgelere aykırı iş ve işlemlerde bulunmak.

Disiplin Kurulunun gizlilik ilkesinin ihlali.

Madde 16 – DÜZENLEMELER

Bu yönetmelik hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olursa, mevcut tüzük hükümleri kullanılır.

Madde 17 – YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik, kuruluş sonrası ilk yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girer.

Madde 18 – YÜRÜTME

Bu yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu yürütür.