• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/sakaryaaramakurtarmaekibi?mibextid=ZbWKwL
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905326276713
  • https://twitter.com/SakaryaEkibi
  • https://www.instagram.com/sakaryaaramakurtarmaekibi/
  • https://www.youtube.com/channel/UC92WHvOxNXhiemfKUaAhhFQ

Çalışma Esasları

Sakarya Arma Kurtarma Ekibi Derneği Çalışma Esasları Yönetmeliği

Madde 1 – AMAÇ

İş bu yönetmelik, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi Derneği tüzüğünde belirtilmeyen konulardaki işleyiş ve şekilleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.


Bu yönetmelikte adı geçen Dernek; Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi Derneğini ifade eder.

Madde 2 – GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 2/A Yönetim Kurulu Başkanı

Derneği, resmi kurum ve kuruluşlar, 3. şahıslar ve tüzel kişiler nezdinde temsil yetkisine sahiptir. Bu temsil yetkisini Başkan Yardımcısı ve/veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisine verebilir.


Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Derneğin tüm işlerinden sorumludur. Bu anlamda yapılacak her işi kontrol altında tutar.

Derneğin tüm yazışmalarına imza atar ve/veya bu konuda Başkan Yardımcısı ve/veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisine yetki verir.

Merkez Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Dernek organlarında ve/veya dernek yerleşim yeri değişikliklerinin 30 (otuz) gün içerisinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Genel Kurul hazırlıklarını kontrol eder.

Gerek gördüğü takdirde denetim kurulunu, denetim yapmak üzere olağanüstü davet eder.

Önemli ve acele konularda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte, bu konuda öncülük yapar.

Mevzuatta Dernek Başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevlerini yapar, yetkilerini kullanır.

Madde 2/B Başkan Yardımcısı

Dernek Yönetim Kurulu Başkanının çeşitli nedenler ile yokluğunda (yetki vermediği konular dışında), Dernek Başkanının tüm yetkilerine kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca Başkanın kendisine verdiği diğer görevlerini yerine getirir.


Madde 2/C Yönetim Kurulu Genel Sekreteri

Derneğin, Kamu kurum-kuruluşları ve diğer tüzel kişilikler ile yazışmalarını düzenler.


Yönetim Kurulu toplantılarından önce Yönetim Kurulu üyeleri ve/veya diğer kurum-kuruşular ve/veya üyelerden gelen teklifleri toplantı gündem maddesi olarak hazırlar.

Yönetim Kurulu toplantı sonucunda gündem maddelerini karar defterine geçirir ve imzaya açar.

Derneğin yasal olarak tutması gereken defter ve dosyalarının tanzimi ve ilgililerce yerine getirilip getirilmediğini kontrol ve takip eder.

Yönetim Kurulunca alınan kararları ait olduğu yerlere tebliğ eder.

Derneğe gelen ve giden evrakları deftere kaydeder ve ilgili birimlere iletir.

Dernek Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

Madde 2/D Yönetim Kurulu Saymanı

Muhasebe işlerini kontrol etmek, dernek gelirlerinin düzenli alımını sağlayacak önlemler almak.


Dernek gelir-gider defterlerini düzgün tutulmasını sağlamak.

Dernek gelirlerini alındı (bağış) makbuzları ile tahsil eder, giderlerini usulüne uygun fatura ve/veya belgeler ile ödemek.

Genel kurula sunulacak mali raporu ve geçici bütçeyi hazırlamak.

Derneğin üye aidatlarının ve diğer tüm gelirlerinin zamanında ve tam olarak toplanmalarını sağlamak.

Kesin hesap, bütçe rapor ve çizelgelerini hazırlamak.

Dernek binası olarak kiralanacak yerin mukavelelerini hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak.

Dernek Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

Madde 2/E Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu toplantılarına düzenli olarak katılırlar.


Yönetim Kurulu görev dağılımındaki görevlerini yerine getirirler.

Dernek Başkanının vereceği diğer görevleri yaparlar.

Madde 3 – TOPLANTI

Madde 3/A Toplantı Zamanı

Yönetim Kurulu her ayın Cuma günleri saat 20:00’da olağan olarak toplanır. Olağanüstü durumlarda Başkanın ve/veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesinin çağrısı ile her zaman toplanabilir.


Madde 3/B Toplantı Gündeminin Oluşturulması

Yönetim Kurulu toplantı gündemi; Genel sekreter tarafından en geç toplantıdan bir gün önce Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Yönetim Kurulu üyeleri toplantı gündeminde görüşülmesini istedikleri konuları Genel Sekretere toplantıdan en geç 3 (üç) gün önce yazılı olarak iletir. Diğer üyeler tarafından görüşülmesi istenen konular Genel Sekretere en geç 1 (bir) hafta önce yazılı olarak iletilir. Genel Sekreter gündemi hazırlarken; konun önemi, güncelliği ve daha önce sıra bekliyor olması gibi durumları dikkate alır. Gündem dışı herhangi bir konunun görüşülmesi için, öncelik taşıması ve en az 3 (üç) Yönetim Kurulu üyesi tarafından benimsenmesi gerekir.

Madde 4 - OYLAMA

Yönetim Kurulu, kararlarını oy birliği ile ve/veya üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile alır. Yönetim Kurulu toplantılarına katılamayacak üyeler, oturuma katılacak diğer üyelere yazılı olarak oy hakkı vermek zorundadır. Oy hakkı sadece yazılı olarak ve ilgili oturum için geçerlidir. Yazılı oy hakkı elektronik ortamda ve/veya fax ile verilebilir. Oy hakkını veren üye, oy hakkı ile birlikte görüşünü de belirtmek zorundadır.

Madde 5 - KARARLARIN UYGULANMASI

Dernek Yönetim Kurulu ve diğer kurulları, geriye yönelik kararlar alamazlar. Alınan kararlar kesinleştiği günden itibaren uygulamaya girer. Bir kararın kesinleşmesi, ilgili kurulun söz konusu proje ve/veya gündem maddesi ile ilişkili oylamayı yaptığı ve neticeye vardığı gündür. Yönetim Kurulu ve diğer kurullar, T.C Anayasası’na, Türk Medeni Kanunu’na, Dernekler Kanunu’na ve Dernek Tüzüğüne aykırı kararlar alamazlar. Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, aldıkları kararların uygulanması hususunda tüm dernek üyelerine karşı sorumludurlar.

Madde 6 - SATIN ALMA

Madde 6/A: Aylık olarak 20.000 TL (Yirmi Bin Türk Lirası)’ye kadar olan satın alma kararlarını Yönetim Kurulu verir. Bu meblağının üzerindeki satın almalar için olağan üstü Genel Kurul toplantısı yapılır ve Genel Kurulun, Yönetim Kuruluna yetki vermesi ön şartı aranır. Yetki Yönetim Kuruluna verildikten sonra, kurul bu satın almayı gündemine alır, görüşür ve alınmasına karar verir.

Madde 6/B: 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası) üzerinde yapılacak olan her satın alma için, aynı özelliklerde en az 3 (üç) adet teklif alınması zorunludur. Bu meblağının altındaki satın almalar için böyle bir koşul yoktur. Teklif veren firmalar Yönetim Kurulu üyelerinin 1. derece akrabası olamazlar.

Madde 6/C: Bütün satın almalar; Dernek adına, resmi evrak (fatura, irsaliye, vb) ile yapılır.

Madde 7 – GELİRLER

Madde 7/A: Üye giriş ve aidatlar ile nakdi bağışların tercihen derneğin banka hesabına yatırılması sağlanır. Bunun gerçekleşmediği durumlarda; elden makbuz karşılığı gelir elde edilir. Banka hesabına yatırılan aidat ve/veya bağışlar için ayrıca makbuz kesilmez, banka dekontu makbuz yerine geçer. Ayni bağışlar için ise; bağış tutanağı düzenlenir ve demirbaş defterine kaydedilir.

Madde 7/B: Bütün nakdi gelirler; tahsil edildiği günü takip eden 5 (beş) iş günü içinde Dernek banka hesabına yatırılır. Ancak acil sarf edilmesi gereken durumlar için Dernek kasasında 1.000 TL (Bin Türk Lirası) hazır bulundurulur.

Madde 8- KILIK-KIYAFET

Dernek eğitim, operasyon, aktivitelerinde; üyeler tarafından giyilecek olan tulum, t-shirt, gömlek, mont, vb kıyafetlerin tasarımı, rengi ve şekli Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Hiçbir üye belirlenmiş kıyafet dışında bir kıyafet ile dernek aktivitelerine katılamaz ayrıca bu tip standart dışı kıyafetler ve/veya tasarımlar ile harici âlemde bulunamaz.

Madde 9 - LOGO, AMBLEM VE İŞARETLER

Madde 9/A: Dernek kuruluşunda belirlenmiş dernek amblemi, Genel Kurul kararı dışında değiştirilemez.

Madde 9/B: Dernek amblemi taşıyan kıyafetler hiçbir şekilde üyelerin dışındaki kişilere satılamaz. Dernek amblemi taşıyan hatıra eşyası niteliğindeki eşyaların satılması konusunda Yönetim Kurulu karar verir.

Madde 9/C: Araçların üzerinde dernek amblemlerinin taşınması kararı Yönetim Kurulunca verilir. Yönetim kurulunun karar vermediği araçlar üzerinde dernek amblemi taşınamaz.

Madde 10 - RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLER

Resmi kurum ve kuruluşlar ile görüşmeleri Yönetim Kurulu üyeleri ve/veya Yönetim kurulunun görevlendireceği üyeler yapar. Bu görüşmeler esnasında Yönetim Kurulu kararı olmadan hiçbir söz verilemez ve/veya herhangi bir yazılı belgeye imza atılamaz. Bu görüşmeler takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısına bir rapor halinde sunulur. Yönetim Kurulu kararı resmileştirdikten sonra yazılı metin üzerinde imzalanarak sonuçlandırılır.

Madde 11 - WEB SAYFASI VE İNTERNET HABERLEŞMESİ

Madde 11/A: Dernek web sayfası düzeni Yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Her türlü değişiklik Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleşir. Bu konu ile ilgili yetki Yönetim Kurulu tarafından ilgili birim yöneticisine verilebilir.

Madde 11/B: Dernek adı altında bulunan her türlü elektronik haberleşme yapılan ortamda; elektronik haberleşme grubu kullanım kurallarına, Etik Kurallar Yönetmeliğine, Dernek tüzüğüne ve bağlı kanunlara uyulması zorunludur. Dernek üyeleri ile haberleşmek üzere açılmış olan elektronik ortamlarda özel konular ile ilgili haberleşme yapılamaz.

Madde 11/C: Aynı işi yapan dernekler ve/veya gönüllü kuruluşlar ve/veya resmi kurum ve kuruluşlarla yapılan elektronik haberleşmede dernek resmi e-mail hesabı uzantılı mailler kullanılır. Bu tip haberleşmeyi Yönetim Kurulunun yetki verdiği üyeler yaparlar. Bu şekilde yapılan/yapılacak olan haberleşmede kesinlikle kişisel e-mail hesapları kullanılmaz.

Madde 11/D: Madde 24’de gösterilen şekilde yapılan haberleşmeler, yazışmalar aynı anda Yönetim Kurulu üyelerine “BCC” yapılır.

Madde 11/E: Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar ve görüşmeler, gelişi güzel ve toplantıda bulunan üyeler tarafından açıklanamaz. Açıklanması gereken konular Dernek Genel Sekreteri tarafından açıklanır.

Madde 12 - SPONSORLUK VE SPONSORLUK GÖRÜŞMELERİ

Madde 12/A: Sponsorluk görüşmelerine; Yönetim Kurulunun görev vereceği bir komisyon katılır. Her türlü sponsorluk antlaşmaları sadece Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Sponsorluklara dernek adına, Yönetim Kurulu bildirimlerinden başka vaatlerde bulunmak kesinlikle yasaktır.

Madde 12/B: Yönetim Kurulu dışındaki Üyelerin sponsorlar ile yapacakları görüşmeleri, görüşmeden 1 (bir) hafta önce Yönetim Kuruluna bildirmeleri zorunludur.

Madde 12/C: Sponsorlukların isimleri ve logoları dernek web sitesinde listelenir.

Madde 12/D: Sponsorlukların isim ve logoları; dernek kıyafetlerinde ve/veya dernek araçlarında yer almaz.

Madde 13 - BASIN İLİŞKİLERİ

Madde 13/A: Basın ile ilişkileri Yönetim Kurulu üyelerinin seçtiği bir basın sözcüsü yürütür.

Madde 13/B: Basın toplantısı ve yayınları Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Madde 13/C: Yönetim Kurulu kararı olmadan basın sözcüsü hiçbir derneği, şirketi ve/veya resmi kurum ve kuruluşu eleştiremez.

Madde 14 – DÜZENLEMELER

Bu yönetmelik hükümleri ile mevcut tüzük hükümleri arasında çelişki olursa, mevcut tüzük hükümleri kullanılır.

Madde 15 – YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik, kuruluş sonrası ilk yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girer.

Madde 16 – YÜRÜTME

Bu yönetmelik hükümlerini, Yönetim Kurulu yürütür.